Tornado richt zich op breedtesport

René Hutten opende alweer de 46ste ledenvergadering van volleybal vereniging Tornado. De vergadering kende een goede opkomst, waar het bestuur zeer content mee is. De voorzitter gaf aan dat het dagelijks bestuur verantwoordelijk is voor de uitvoering van het beleid en dat de leden het te voeren beleid van de vereniging vaststellen. Daarmee wordt optimale betrokkenheid gerealiseerd.

Er liggen bestuurlijke vraagstukken op tafel die om een oplossing vragen. En er moeten beslissingen worden genomen waardoor Tornado zich verder kan ontwikkelen. Vanuit deze verantwoordelijkheid heeft het bestuur het initiatief genomen tot het schrijven van een koersdocument dat als leidraad zou moeten dienen voor de commissie bij het vormgeven van het toekomstige beleid. In deze beleidsvisie staan 3 hoofddoelstellingen centraal. Ten eerste is het streven om het voor iedereen mogelijk maken om het volleybal spel als wedstrijdsport op zowel prestatief als recreatief niveau te beoefenen. Ten tweede willen we een optimale omgeving creëren voor de ontwikkeling c.q. het gebruiken van de individuele volleybalkwaliteiten van alle actieve leden, ieder op zijn eigen niveau. En als laatste en zeker niet onbelangrijk, het bevorderen van het gevoel van verbondenheid van alle leden van Tornado.

Allereerst stond de bestuursmutatie op de agenda. Het afgelopen jaar heeft Anne Lohuis afscheid genomen van het bestuur omdat zij de functie niet meer kon combineren met haar werk, zij was voorzitter van de Activiteiten Commissie. De taken van Anne Lohuis worden waargenomen door Mireille Westerhof en Dorien van der Aa. Dit zal een tijdelijke oplossing zijn totdat er een nieuwe voorzitter Activiteiten Commissie wordt benoemd. De leden gingen onder luid applaus akkoord met de voorgestelde wijziging.

Penningmeester Astrid Zwiers, gaf aan dat Tornado er goed voorstaat maar dat het belangrijk is om de opbrengsten op peil te houden. Dit zal een hele uitdaging worden met de verwachting dat het leden aantal eerder zal krimpen dan zal gaan groeien, en daarmee komt de contributie opbrengst onder druk te staan. Tornado laat een exploitatie zien met een break-even resultaat. Het afgelopen seizoen kende een lichte toename van de inkomsten veroorzaakt door hogere sponsorinkomsten en hogere opbrengsten uit de door Tornado uitgevoerde en georganiseerde activiteiten. Tornado streeft naar een gezond financieel beleid. Dit betekent dat er een evenwichtige balans moet zijn tussen inkomsten en uitgaven van de vereniging .

De kascommissieleden accordeerden het financiële jaarverslag. Angela Steggink, aftredend, wordt in de commissie vervangen door Inge Busscher.Voor het komende volleybalseizoen worden de inkomsten, door de reeds ingezette ledendaling, iets wat naar beneden bijgesteld. Dat betekent dat kosten hiermee in de pas moeten lopen.En dit moet natuurlijk op een verantwoorde manier gebeuren. Er zijn twee kostenposten die voornamelijk de kosten bepalen, die substantieel invloed hebben. Dit zijn de kosten voor zaalhuur en de kosten voor de trainers die we aanstellen. Met name de kosten van externe trainers is naar beneden bijgesteld. Tornado is hier in een ander beleid gaan voeren. De penningmeester gaf aan dat door deze mutatie er voor dit seizoen een positief saldo is begroot.

Voorzitter René Hutten gaf aan dat “Tornado is net als een bedrijf, er moet een goed beleid worden gevoerd. Dat kost tijd, energie en mankracht, maar …. het brengt ook heel veel. Samen de schouders er onderzetten levert een vereniging betrokkenheid, gezelligheid en goede teamgeest op. Alleen zo blijft Tornado in beweging. Samen zijn we de vereniging Tornado. Met elkaar, voor elkaar……….

Het is fantastisch om te zien hoeveel vrijwilligers zich inspannen om van Tornado een succes te maken. Allemaal hartelijk dank voor jullie inzet, tijd en betrokkenheid. Jullie maken de verenging. En het bestuur hoopt dat zij ook dit jaar weer op jullie inzet kunnen rekenen, dan alleen houden we onze wervelwind in stand”.

Na de pauze was het woord aan de commissie voorzitters die allen hun speerpunten voor het komende seizoen presenteerden.

Als eerste was het de beurt aan Karin van de Vegte, voorzitter van de Technische Commissie. Zij gaf aan dat een ander trainersbeleid betekent dat we bij Tornado D1 en D2, de prestatieteams, een trainer van buitenaf betrekken. En dat we bij de prestatiejeugd, kwalitatief goede trainers, die tevens als coach fungeren op de zaterdagen, zoveel mogelijk uit de eigen vereniging willen halen.

Verder merkte zij op dat het hierbij belangrijk is dat we de kwaliteit van de trainingen op niveau moeten houden. Het uitgangspunt daarbij is, dat in de begroting de mogelijkheid gecreëerd is om trainers/coaches een training/cursus aan te bieden om de kwaliteit te waarborgen.

De rode draad bij de presentatie van de andere commissies is de extra aandacht die geven moet worden aan de breedte sport. De breedte sport legt de basis voor de top. Breedtesport thema’s die de revue hebben gepasseerd zijn; trainersbeleid, doorstroming jeugd naar senioren, clubbinding en social media aandacht (facebook/website).

Tot slot was er nog aandacht voor de uitreiking van de fairplay beker en het huldigen van de jubilaris.

Tornado kenmerkt zich door de saamhorigheid, de betrokkenheid van de leden. Om bovenstaande enige kracht bij te zetten en jaarlijks op een of andere manier terug te laten komen op de jaarvergadering is er een vaste rubriek op de jaarvergadering de uitreiking van de fairplay beker. De fairplay beker werd dit jaar uitgereikt aan Truus oude Voshaar.

 

SONY DSC

Truus heeft echt Tornado hart , is “trots op Tornado”, vele uren in de week bezig met de haar club, vaak aanwezig is bij de wedstrijden van Tornado, betrokken bij bijna alle club activiteiten, je kunt er altijd een beroep op doen, is vertegenwoordigd in diverse commissies. Kortom een “echte” vrijwilliger die deze beker verdiend heeft.

Verder ging er bijzondere aandacht uit naar Marion Heerdink, zij is onafgebroken 25 jaar lid van de vereniging.

SONY DSCZe heeft in het verleden mini’s gecoached en getraind, in het trim bestuur gezeten, de organisatie van het Ransuiltoernooi voor haar rekening genomen en ze heeft in het bestuur van Tornado gezeten als afgevaardigde van de trim afdeling. Momenteel is zij actief betrokken bij de commissie Club Actief en het coachen van de trim dames. Ze voelt zich nog steeds verbonden met de vereniging en wil iets voor Tornado betekenen.

Rene Hutten sloot de jaar vergadering af met iedereen te bedanken voor hun aanwezigheid en inbreng tijdens de vergadering. Daarnaast wenste hij iedereen een prachtig en sportief seizoen toe.