Jaarvergadering Tornado in teken van werven vrijwilligers

Voorzitter René Hutten opende op dinsdag 27 november alweer de 49e ledenvergadering van volleybalvereniging Tornado uit Geesteren. De vergadering kende een goede opkomst van de leden, waar het bestuur zeer content mee was.

Tornado streeft 3 hoofddoelstellingen na. Ten eerste wil ze het mogelijk maken dat iedereen kan volleyballen op zowel prestatief als recreatief niveau. Ten tweede wil Tornado een optimale omgeving creëren voor de ontwikkeling c.q. het gebruiken van de individuele volleybalkwaliteiten van alle actieve leden, ieder op zijn eigen niveau. En als laatste en zeker niet onbelangrijk, wil Tornado het gevoel van verbondenheid van alle leden met de vereniging bevorderen.

Penningmeester Astrid Zwiers gaf aan dat Tornado het afgelopen jaar goed gedraaid heeft en dat het een positief resultaat laat zien, maar dat het belangrijk is om de opbrengsten op peil te houden. Het afgelopen seizoen kende hogere contributie inkomsten en hogere opbrengsten uit de door Tornado uitgevoerde en georganiseerde activiteiten. Voorzitter René Hutten gaf aan dat gesteld kan worden dat Tornado financieel gezond is en beschikt over voldoende liquide middelen. Maar voor de toekomst is de verwachting dat ook Tornado te maken krijgt met een daling van het aantal leden, waarmee de contributieopbrengst onder druk komt te staan.

Tornado kende dit jaar voor het eerst een daling in 5 jaar in het aantal leden, de krimp t.o.v. het vorige seizoen was 2,3%. Een daling van 7 leden, deze daling deed zich voor bij de CMV’s. De voorzitter gaf aan dat dit ook gevolgen zal hebben voor Tornado: de vereniging moet rekening houden met een ledenkrimp van 20% de komende 5 jaar. Dit betekent zo’n 50 leden minder en dus minder contributie-inkomsten. Tornado is bezig met beleid te formuleren om de verwachte krimp op te vangen.

Op de agenda stond ook het thema Sportief Geesteren. Voorzitter Rene Hutten informeerde de leden over de ontwikkelingen. De gemeente werkt binnen Mijn Dorp 2030 nauw samenwerken met de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, ze hebben de agenda voor de komende jaren o.a. samen met Mijn Dorp 2030 Geesteren ingevuld.

Deze agenda noemen we het Maatschappelijk Akkoord. In dit akkoord staan de zaken waaraan de gemeente in de komende jaren samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties wil gaan werken, de manier waarop we dit gaan doen en wie waar verantwoordelijk voor is. Dit akkoord is vastgesteld door de gemeenteraad van Tubbergen. Nader uitgewerkt dienen te worden het locatieonderzoek basisschool. De uitkomst is bepalend voor het verdere traject van de open club Geesteren, zowel in samenwerking als in vastgoed. De werkgroep Sport en Verbinden zal input leveren voor het locatie onderzoek voor de nieuwe basisschool. In dat onderzoek moet de mogelijkheid voor samenvoeging van vastgoed worden meegenomen.

In de tussentijd werkt de werkgroep aan draagvlak voor de Open Club. Vervolgens onderzoekt de werkgroep in welke omvang het open clubconcept uitgewerkt wordt en welk stappenplan daarbij hoort een cafetariamodel voor het sporten bij meerdere verenigingen. Maar ook de zoektocht naar aanpalende partijen die willen participeren in het concept

Door de leden werd aangegeven dat vele uren buiten de Sporthal de Ransuil worden ingezet voor Tornado. In totaal wordt voor 40% van de totaal ingekochte zaalhuren uitgeweken naar B-locaties die niet voldoen aan de gestelde eisen. Voorzitter Hutten geeft aan dat dit continue onderwerp van gesprek is bij overleg met de Stichting Sporthal, de gemeente en Tof onderwijs. Maar een oplossing voor het capaciteitsprobleem is niet direct voorhanden en dit is voor de toekomst een zorgelijke ontwikkeling.

Voorzitter René Hutten gaf aan dat “Tornado is net als een bedrijf, er moet een goed beleid worden gevoerd. Dat kost tijd, energie en mankracht, maar …. het brengt ook heel veel. Samen de schouders er onderzetten levert een vereniging betrokkenheid, gezelligheid en goede teamgeest op. Alleen zo blijft Tornado in beweging. Samen zijn we de vereniging Tornado. Met elkaar, voor elkaar……….”. Daarom was het fantastisch om te zien hoeveel vrijwilligers zich inspannen om van Tornado een succes te maken. Allen werden hartelijk bedankt voor hun inzet, tijd en betrokkenheid. De leden maken de verenging. En het bestuur hoopt dat ook dit jaar weer op hun inzet gerekend kan worden, want alleen dan kan de wervelwind in stand worden gehouden.

Na de pauze was het woord aan de commissievoorzitters die allen hun speerpunten voor het komende seizoen presenteerden via de jaarplannen. De Activiteiten commissie blijft streven naar het stimuleren en organiseren van clubactiviteiten om de teamgeest en clubbinding te stimuleren, Tornado te promoten en vrijwilligers te bedanken voor hun inzet.

De Technische commissie gaf aan dat het geven van kwalitatief goede trainingen door daarvoor opgeleide trainers een continu aandachtspunt blijft. Binnen Tornado is er daarom de mogelijkheid gecreëerd om trainers/coaches een training/cursus aan te bieden om de kwaliteit te waarborgen. Tornado is voornemens om eigen trainers op te leiden via het buddyprincipe. Daarnaast wordt gewerkt aan een technisch jaarplan wat vorm en inhoud dient te geven aan de teamindeling.

De commissie Wedstrijdzaken vraagt speciaal aandacht voor het vaardighouden van scheidsrechters bij het fluiten van wedstrijden. Ieder lid zal minstens 1 keer per seizoen ingedeeld worden om een wedstrijd te fluiten. Om de leden bekwaam te maken en te houden kent Tornado een vaardigheidstraining. Binnen deze training word je vaardig gemaakt in het fluiten, maar krijg je ook tips hoe om te gaan met vervelden situaties. De commissie wedstrijdzaken roept haar leden op hiervan gebruikt te maken.

De missie van de commissie Club Actief is dat Tornado ernaar moet streven dat elk lid zich verantwoordelijk voelt voor het voortbestaan van de verenging. Ze wil zorgen voor evenredige verspreiding van taken binnen de vereniging zodat niet alles op dezelfde mensen neerkomt. Voorzitter van de commissie Club Actief, Kim ter Groot, hield een wervelend en enthousiasmerend betoog met als slogan “Maak zichtbaar wat, zonder jou, wellicht nooit gezien zou worden” om leden te werven voor de vacatures die er zijn binnen de vereniging.

Tot slot was er traditiegetrouw aandacht voor de uitreiking van de fair play beker en het huldigen van jubilarissen. Tornado kenmerkt zich door saamhorigheid en betrokkenheid van de leden. Om dit kracht bij te zetten wordt jaarlijks de fair play beker uitgereikt. Als je die verdient mag je daar trots op zijn: dan ben je bijzonder verdienstelijk geweest voor Tornado en actief betrokken bij de vereniging. De fair play wisselbokaal werd dit jaar door de voorzitter uitgereikt aan het duo Anneke en Loes Kuipers die zich beide verenigingsbreed inzetten en waar je altijd een beroep op kunt doen.

Dit jaar had Tornado 1 verenigingslid die 40 jaar lid is van Tornado. Als je zo lang lid bent heb je iets met Tornado en voel je je betrokken. En als je je bedenkt dat Tornado 49 jaar bestaat, dan kun je zeggen dat je een geel/zwart hart hebt, dat je onderdeel bent van Tornado en dat Tornado onderdeel is van je leven. Als blijk van waardering kreeg Jan Kamphuis een aandenken en een bos bloemen overhandigd van voorzitter Rene Hutten.