Jaarvergadering Tornado in teken van Sport en Verbinden Mijn Geesteren 2030

Jaarvergadering Tornado in teken van Sport en Verbinden Mijn Geesteren 2030

Voorzitter René Hutten opende op dinsdag 7 november alweer de 48e ledenvergadering van volleybalvereniging Tornado uit Geesteren. De vergadering kende een goede opkomst van de leden, waar het bestuur zeer content mee was.

Tornado streeft 3 hoofddoelstellingen na. Ten eerste wil ze het mogelijk maken dat iedereen kan volleyballen op zowel prestatief als recreatief niveau. Ten tweede wil Tornado een optimale omgeving creëren voor de ontwikkeling c.q. het gebruiken van de individuele volleybalkwaliteiten van alle actieve leden, ieder op zijn eigen niveau. En als laatste en zeker niet onbelangrijk, wil Tornado het gevoel van verbondenheid van alle leden met de vereniging bevorderen.

Er was één wijziging in het algemeen bestuur. Het afgelopen jaar heeft Karin van de Vegte afscheid genomen als voorzitter van de Technische Commissie en daarmee ook als lid van het algemeen bestuur. Totdat er een nieuwe voorzitter voor deze commissie is gevonden, worden de taken waargenomen door Rianne Kuipers.

Penningmeester Astrid Zwiers gaf aan dat Tornado het afgelopen jaar goed gedraaid heeft en dat het een positief resultaat laat zien, maar dat het belangrijk is om de opbrengsten op peil te houden. Het afgelopen seizoen kende hogere sponsorinkomsten en hogere opbrengsten uit de door Tornado uitgevoerde en georganiseerde activiteiten. Voorzitter René Hutten gaf aan dat gesteld kan worden dat Tornado financieel gezond is en beschikt over voldoende liquide middelen. Maar voor de toekomst is de verwachting dat ook Tornado te maken krijgt met een daling van het aantal leden, waarmee de contributie opbrengst onder druk komt te staan.  De kascommissieleden accordeerden het financiële jaarverslag.

Tornado heeft op dit moment 300 leden, maar de verwachting is dat dit aantal zal afnemen. Naast veranderende sportbehoeften zal Geesteren qua inwonersaantal krimpen, mede omdat er de afgelopen jaren een daling van het aantal nieuwgeborenen was. Op de basschool is de krimp al ingezet en voelbaar. De voorzitter gaf aan dat dit ook gevolgen zal hebben voor Tornado: de vereniging moet rekening houden met een ledenkrimp van 20% de komende 5 jaar. Dit betekent zo’n 50 leden minder en dus minder contributie-inkomsten. Tornado moet daar met het beleid op inspelen.

De krimp en vergrijzing heeft gevolgen voor heel Geesteren: voor de school, de bedrijvigheid en voor de sport. De overheid trekt zich steeds verder terug, het maatschappelijk vastgoed wordt onder de loep wordt genomen en de sport moet zelfredzamer worden. Het aanbod breedtesport in Geesteren staat onder druk en is er sprake van verouderde accommodaties, terugloop van leden en versnippering van de sport.

De werkgroep Sport en Verbinden, voortgekomen uit Geesteren Mijn Dorp 2030, heeft geconcludeerd dat samen met alle verenigingen een vernieuwende blik op het sport- en beweegaanbod in Geesteren ontwikkeld moet worden. Sportaccommodaties moeten gecentraliseerd en gemoderniseerd worden. Kosten besparen door één centrale sportlocatie samen duurzaam te gebruiken. Samen zorgen voor onderhoud, vervanging van investeringen, beheer van accommodaties en inkoop van materialen. De bezettingsgraad moet omhoog en de ruimten moeten samen efficiënter worden gebruikt. Het vrijwilligersprobleem moeten samen aangepakt worden. Een gezamenlijke kantine zorgt voor meer gezelligheid. Geesteren moet naar een vereniging voor iedereen, voor meer betrokkenheid, waarbij vrijwilligers de grootste sponsor moeten worden.

Daarom is het tijd om de krachten te bundelen met als einddoel een Omnivereniging Geesteren of Open Club Geesteren, waarbij een omnivereniging niet per definitie een fusie van verschillende sportclubs betekent! Samenwerking is het belangrijkste woord, met behoud van eigen identiteit. Geesteren is tenslotte een sportdorp. Dat verbindt ons en dat moeten we overeind houden.

Voorzitter René Hutten gaf aan dat “Tornado is net als een bedrijf, er moet een goed beleid worden gevoerd. Dat kost tijd, energie en mankracht, maar …. het brengt ook heel veel. Samen de schouders er onderzetten levert een vereniging betrokkenheid, gezelligheid en goede teamgeest op. Alleen zo blijft Tornado in beweging. Samen zijn we de vereniging Tornado. Met elkaar, voor elkaar……….”. Daarom was het fantastisch om te zien hoeveel vrijwilligers zich inspannen om van Tornado een succes te maken. Allen werden hartelijk bedankt voor hun inzet, tijd en betrokkenheid. De leden maken de verenging. En het bestuur hoopt dat ook dit jaar weer op hun inzet gerekend kan worden, want alleen dan kan de wervelwind in stand worden gehouden.

Na de pauze was het woord aan de commissievoorzitters die allen hun speerpunten voor het komende seizoen presenteerden via de jaarplannen. De Activiteitencomissie blijft streven naar het stimuleren en organiseren van clubactiviteiten om de teamgeest en clubbinding te stimuleren, Tornado te promoten en vrijwilligers te bedanken voor hun inzet.

De Technische commissie gaf aan dat het geven van kwalitatief goede trainingen door daarvoor opgeleide trainers een continu aandachtspunt blijft. Binnen Tornado is er daarom de mogelijkheid gecreëerd om trainers/coaches een training/cursus aan te bieden om de kwaliteit te waarborgen. Daarnaast is de ouderbetrokkenheid bij de CMV-jeugd vergroot, wat vraagt om extra communicatie over spelregels, coaching en begeleiding.

De commissie Wedstrijdzaken is bezig met het opleiden van scheidsrechters. Ieder lid wordt geacht de instaptoets te maken. Daarna worden scheidsrechters, indien wenselijk, begeleid tijdens het fluiten van jeugdwedstrijden en wordt een PVB afgenomen voor de VS2 cursus. Op dit moment is Loes Kuipers in opleiding voor regioscheidsrechter.

De missie van de commissie Club Actief is dat Tornado ernaar moet streven dat elk lid zich verantwoordelijk voelt voor het voortbestaan van de verenging. Ze wil zorgen voor evenredige verspreiding van taken binnen de vereniging zodat niet alles op dezelfde mensen neerkomt. Er werd een nieuw spaarsysteem voor Tornado ge-introduceert dat uitgaat van individuele beloning en teambeloning bij de uitvoering van kaderfuncties, zaalwacht en overige activiteiten die de vereniging organiseert.

Tot slot was er traditiegetrouw aandacht voor de uitreiking van de fair play beker en het huldigen van jubilarissen. Tornado kenmerkt zich door saamhorigheid en betrokkenheid van de leden. Om dit kracht bij te zetten wordt jaarlijks de fair play beker uitgereikt. Als je die verdient mag je daar trots op zijn: dan ben je bijzonder verdienstelijk geweest voor Tornado en actief betrokken bij de vereniging. De fair play wisselbokaal werd dit jaar door de voorzitter uitgereikt Anny Steggink, die de afgelopen 15 jaar tot ieders tevredenheid de ledenadministratie van Tornado heeft verzorgd.

Dit jaar had Tornado 3 spelers die het 25-jarig jubileum vieren. Als je zo lang lid bent heb je iets met Tornado en voel je je betrokken. Als blijk van waardering kregen de jubilarissen Ria Hoek, Rianne Kuipers en Anja Horstman van voorzitter René Hutten een aandenken en een bos bloemen overhandigd.

En tenslotte werden Truus Pegge en Siny Leverink in het zonnetje gezet. Beiden zijn al 40 jaar lid van Tornado. En als je je bedenkt dat Tornado 48 jaar bestaat, dan kun je zeggen dat je een geel/zwart hart hebt, dat je onderdeel bent van Tornado en dat Tornado onderdeel is van je leven.

SONY DSC